cannot receive gift ninja

the last ninja just over enough 30/30, but today on the game not been not rương và quà liên minh. Please try again
ID: VN - CHƯƠNG TUỔI RẮN