xin hỏi cach kiếm gems trong RR2

Anh em nào biết chỉ mình với?

Vua của tôi là SRr.AnhRatTiec